آموزش، ممیزی و اخذ تاییدیه دفتر ادراک جهانی (Iran RAC Approval)

"سازمان دارنده تاییدیه ادراک جهانی اعلام می دارد با اعتقاد به اصول پذیرفته شده کسب و کار بین المللی و تعهد به ترویج استانداردهای تخصصی و حمایت از نوآوری ها، تمام اقدامات لازم جهت تقویت ارکان کلیدی اعتبار سازمانی خود، جایگاه خود را به عنوان یک شرکت متعهد به اهداف توسعه پایدار، شفاف و نوآور در دیدگاه نهاد های داخلی وخارجی به عمل آورده و همچنین نقش موثری در زمینه تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد UNSDG به عنوان یک "شهروند جهانی" ایفا نماید."
نمونه‌های موفق

سپید فناور کیمیا، نگرشی متفاوت به سرمایه گذاری در موضوع سلامت جهانی
سپید فناور کیمیا، نگرشی متفاوت به سرمایه گذاری در موضوع سلامت جهانی

«سلامت جهانی» یکی از چالش‌های دنیای امروز است. براساس اصل سوم از اهداف توسعه پایدار مبنی بر «اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی»، همه شاخصه‌های مرتبط با سلامت می‌توانند در دستیابی به اهداف آن موثر باشند.