نشست ادراک جهانی 2018-2017 با تمرکز بر ریسک‌های جهانی  
دفتر منطقه‌ای ایران در نظر دارد تا نگرشی اجرایی برای زندگی پایدار مردم جهان در کنار یکدیگر بیابد تا دولت‌ها، کسب‌وکارها و شهروندان، همگی از مزایایی که از ورود و گفتمان‌سازی به عنوان یک شهروند در جامعه به دست می‌آورند، آگاه باشند.    
گزارش ریسک‌های جهانی  
ریسک جهانی یک واقعه یا شرایط غیر معین است که در صورت اتفاق، می‌تواند اثرات منفی مشخصی بر روی کشورها یا صنایع مختلف در طول ده سال آینده داشته باشد.    
موضوعات نشست  
موضوعات نشست ادراک جهانی    
هیات مشورتی نشست  
هیات مشورتی نشست ادراک جهانی